วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2565

03 กุมภาพันธ์ 2565